Referenties

Uitgevoerde kennismanagement opdrachten

Door onze jarenlange ervaring zijn wij goed in staat om ons in de situatie van de opdrachtgever te verplaatsen. Wij nemen ons vak kennismanagement serieus, zijn slagvaardig en pragmatisch en staan voor professioneel uitgevoerde opdrachten.

De afgelopen jaren hebben we veel organisaties geholpen hun kennismanagement te verbeteren. Onze kennismanagement opdrachten zijn:

Techniek Nederland
Het geven van ondersteuning en advies bij het implementeren en toepassen van kennis- en informatiemanagement bij Techniek Nederland om voor de leden het toonaangevend kenniscentrum te zijn op het gebied van het praktisch toepasbaar maken van technische ontwikkelingen. Denk hierbij aan een vraagbaakfunctie voor het ontsluiten van door de leden en hun klanten gewenste kennis, het onderhouden van een relevant kennisnetwerk en het faciliteren van kennisuitwisseling intern en extern (in de branche) door het inrichten van een kennisportaal c.q. samenwerkingsplatform (2021).

    KNCV Tuberculosis Foundation
    Als kennismanagement adviseur bij KNCV Tuberculosis Foundation realiseren van (2021):
  • Ontwikkelen, ontsluiten en toepassen kennis op een hoger niveau brengen — waaronder opstellen richtlijn wat en hoe je in welk systeem (Microsoft 365, SharePoint, Teams, OneDrive, …) doet.
  • Faciliteren samenwerken ongeacht device, locatie en tijd. • Opstarten projecten ondersteuning — resource management op basis van kennis (wie weet wat), vergelijkbare projecten analyseren, informatie startpakket samenstellen, vastleggen en delen ervaringen project.
  • Opbouwen corporate geheugen — lessons learned, best practices interventies, ontwikkelingen vakgebied, kennisbehoud vertrekkende medewerkers.
  • Positie als het kenniscentrum tuberculose verstevigen en uitdragen.
  • Valorisatie bestaande kennis.

Stichting Lezen en Schrijven
Als kennismanagement expert helpen bij het bedenken, inrichten, aanjagen en faciliteren van het kennismanagement proces bij de Stichting Lezen en Schrijven. Opstellen kennismanagement visie en strategie inclusief een opsomming van op de korte, midden en lange termijn uit te voeren verbeter activiteiten. Vaststellen wie weet wat en op welk niveau; bepalen in de toekomst gewenste kennis; nagaan kennis lacunes; opstellen kennis ontwikkelingspaden. Bepalen programma van eisen voor de inrichting van de kennisinfrastructuur: gewenste functionaliteit — wat moeten de systemen (zoals SharePoint, Microsoft 365 en Teams) kunnen als het gaat om kennismanagement (2020-2021).

De Rechtspraak
Als de Kennisarchitect / Strategisch adviseur kennismanagement verantwoordelijk voor het stimuleren en bevorderen van kennisdeling door op strategisch niveau adviezen uit te brengen met betrekking tot kennismanagement van de Rechtspraak. Het in samenspraak met de landelijke kennisorganisatieonderdelen ontwikkelen van een integrale visie (kennisarchitectuur) op de inzet, samenwerking en ontwikkeling van de middelen en mensen die de rechtspraak tot haar beschikking heeft. Het bewaken van de samenhang en de verbinding op het gebied van kennismanagement tussen de landelijke organisaties (LBVr/GLO/LOV’s, SSR, LDCR, IVO Rechtspraak en het bureau van de Raad voor de rechtspraak) onderling en tussen de landelijke organisaties en de lokale kennisorganisatie (de juridisch professional) binnen de gerechten (2019).

Vattenfall
Het uitvoeren van een internationaal haalbaarheidsonderzoek via een groot aantal interviews met medewerkers in Zweden, Polen, Duitsland en Nederland hoe de volgende stap in kennismanagement in de Vattenfall – Nuon IT Divisie (1.300 IT specialisten op een totaal van 32.000 medewerkers) gezet kan worden. Nu bezig met de volgende fase: het realiseren van korte termijn acties om kennisoverdracht te verbeteren, zoals kennisbehoud bij offboarding, kennismanagement KPI’s en kennis transfer bij outsourcing (2017-2018).

VORM De Toekomst
Oplossingen realiseren om de dagelijkse werkzaamheden slimmer, sneller en kwalitatief beter te doen. We zetten kennismanagement bij VORM De Toekomst in voor kruisbestuiving, kennis delen en leren van elkaars ervaringen met een focus op circulair bouwen, daarbij ondersteund door een digitaal platform voor samenwerking (2017 – 2018).

Arq
De kennismanager van de Stichting Arq als coach en adviseur bijstaan om een passende visie op kennismanagement te ontwikkelen. Tevens een pragmatische aanpak vaststellen om kennismanagement structureel vorm te geven en het kennis delen te verbeteren (2016).

SURFsara
Om wetenschappers van de Nederlandse universiteiten, UMC’s, hogescholen en onderzoeksinstituten adequaat te ondersteunen bij deugdelijk Research Data Management — dat is het zorgvuldig behandelen, beheren en duurzaam beschikbaar houden van onderzoeksdata ten behoeve van hergebruik — het inrichten van een landelijk Coördinatiepunt bij SURFsara door het verzamelen en delen van kennis, het coördineren van succesvolle aanpakken en het voeren van regie over aan onderzoeksdata gerelateerde ontwikkelingen. Realiseren van het Nationaal Platform Research Data Management (in SharePoint) om betrokkenen uit het werkveld met elkaar te verbinden en toegang tot relevante content te bieden (2015, 2016).

Nationaal Archief
Het Nationaal Archief ontwikkelt zich als kennis- en expertisecentrum voor de gehele archieffunctie binnen de overheid. Om dat proces te realiseren adviseren wij in het beter zichtbaar maken van de kennis en expertise en helpen we bij het inrichten en operationeel worden van de landelijke kennisfunctie. Activiteiten zijn: opstellen van de Kennis- en Innovatieagenda, opbouwen van een kennisnetwerk in de archiefsector, verbinding leggen met en inschakelen van kennispartners en het faciliteren van kenniswerkers (2015).

Fokker Elmo
Het borgen en behouden van de kennis en ervaring van een zeer gespecialiseerde medewerker van Fokker Elmo — een Single Point Of Knowledge (SPOK) — die met pensioen gaat. In dit kennisbehoud project is de bedrijfskritische kennis van de expert vastgelegd op de daarvoor meest geschikte drager (zoals documenten, intranet, blogs, wiki etc.) en is de kennis van de SPOK mondeling overgedragen aan collega’s (2014, 2015).

Calibris
Het verbeteren van de kennis-infrastructuur van Calibris door het inrichten van een interactieve samenwerkingsomgeving c.q. virtueel ontmoetingspunt (in Office 365 en SharePoint 2013) voor het faciliteren van intern kennis delen en samenwerken ― onafhankelijk van tijd en locatie. Tevens voor het optimaal ondersteunen van het klantcontact, het leren van elkaars ervaringen en het vergroten van de selfservice door (potentiële) klanten in het beroepsonderwijs van de sectoren zorg, welzijn en sport. Het bepalen van de doelgroepen voor deelname aan de community, onderkennen van hun informatiebehoefte, hen uitnodigen, enthousiasmeren en hun deelname stimuleren (2014).

Ministerie van Defensie
Bij de Defensie Materieel Organisatie van het Ministerie van Defensie een programma uitgevoerd voor het borgen en behouden van de kennis en ervaring van een aantal in de F-16 gespecialiseerde medewerkers die de organisatie gaan verlaten. Voor dit kennisbehoud gebruiken we ons effectieve, pragmatische model dat bestaat uit zeven stappen waarbij door ons ontwikkelde, in de praktijk beproefde vragenlijsten en op het doel gerichte documentatievormen worden gebruikt (2013).

UMC Utrecht
Als kennismanagement adviseur en coach opgetreden om het Kennisplatform Research ICT van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC U) een nieuwe impuls te geven. Hiertoe een aantal workshops getrokken en gerichte feedback aan het team gegeven. Dit heeft geleid tot concrete acties: identificeren van relevante kennisgebieden en kennis netwerken, detailleren daarvan, benoemen van een trekker voor elk kennisgebied en opstellen actieplan (2013).


Bij het programma Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) van Rijkswaterstaat, een groot infrastructureel project van 4,2 miljard euro, mede verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering en beheer van het programmabrede kwaliteitsmanagement en kennismanagement: beïnvloeden houding en gedrag, inventariseren huidige kennismanagement situatie, opstellen visie, strategie en actieplan, uitvoeren audits en smart formuleren verbeteracties, aanpassen procesbeschrijvingen, nagaan wie weet wat, vaststellen kennislacunes, herstructurering Kwaliteit Management Systeem in Microsoft SharePoint, opstarten lessons learned traject en opstarten leaving experts programma (2012, 2013).


Als strategisch adviseur innovatie- en kennismanagement bij het Hoogheemraadschap van Delfland het opstellen van de kennis- en innovatieagenda, inrichten pilot samenwerkingsplatform Pleio, realiseren en beheren van het innovatie- en kennisloket, bevorderen van het gewenste kennisdelingsgedrag van de medewerkers, definiëren kennismanagement visie en strategie en het stimuleren en faciliteren van innovatie — zoals Smart Delfland: een experimenteerruimte voor delta- en watertechnologie (2011, 2012).


Organiseren en faciliteren van een internationaal kennistransfer programma voor Philips Healthcare omdat de uitvinders van de MRI-scan met pensioen gaan. Hiertoe zijn grootschalige workshops gehouden, kennistransfer mechanismen ingezet, documentatie tools en meetinstrumenten ontwikkeld. Daarbij werd het kennistransfer proces tussen expert en kennisvrager intensief gefaciliteerd en gestimuleerd (2011).


Verzorgen van de interactieve workshop Het Nieuwe Werken voor medewerkers van de Provincie Noord-Holland. Deze interactieve workshop informeert de deelnemers over wat Het Nieuwe Werken is, welke afspraken je met elkaar en met je leidinggevende kan maken, hoe andere organisaties dit in de praktijk oppakken en wat hun geleerde lessen zijn. In deze workshop wordt ook “Het Nieuwe Werken spel” gespeeld waarover deelnemers altijd erg enthousiast zijn. Deze aanpak blijkt bijzonder succesvol: medewerkers worden speelsgewijs bekend met de meest relevante aspecten van Het Nieuwe Werken. Zij worden daarbij geprikkeld om na te gaan wat voor hen een ideale inrichting van Het Nieuwe Werken is en genereren daarvoor praktische oplossingen (2011).


Presenteren van een kennislunch over Het Nieuwe Werken. Het doel was Het Nieuwe Werken samen met de medewerkers te verkennen. De focus lag hierbij op ervaringen van verschillende organisaties met het invoeren van Het Nieuwe Werken, praktische tips en over de consequenties van Het Nieuwe Werken voor de medewerkers van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost zelf (2011).


Het Nieuwe Werken invoeren via verandering van cultuur, competenties, organisatie en systemen. Belangrijkste insteek daarbij is dat de nieuwe manier van denken en doen door de medewerkers en het leidinggevende kader van de Bibliotheek van de Technische Universiteit Delft gedragen wordt (2010).


Uitvoeren van een analyse op het documentatiecentrum om activiteiten te identificeren om van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ het toonaangevend kenniscentrum voor ‘het bewegen in water’ in Nederland te kunnen maken. De focus werd gelegd op het ontsluiten van door aangesloten klanten gewenste kennis, faciliteren van kennisuitwisseling in de zwembadbranche en ondersteunen van vakinhoudelijke ontwikkeling (2010).


Verantwoordelijk voor het inventariseren van opleidingsbehoeften en -wensen, de planning, coördinatie en begeleiding van het opleidingstraject naar aanleiding van het invoeren van de Be Informed Productsuite door het Centraal AdministratieKantoor (CAK). Het nieuwe systeem betekent voor de betrokken medewerkers een sterk gewijzigde manier van denken en doen, en brengt veel onzekerheid met zich mee. Vandaar dat uitgebreid aandacht wordt geschonken aan activiteiten om medewerkers steeds meer vertrouwd te maken met de nieuwe manier van werken en om hen te helpen de nieuwe situatie met vertrouwen te omarmen (2010).
Als Adviseur Kennis Management binnen een grootschalig veranderprogramma om de organisatie cliëntgerichter te maken kennismanagement gepositioneerd. Hierbij zijn oplossingen vastgesteld voor vragen zoals: hoe ziet de optimale kennishuishouding er uit; welke kennis is essentieel voor het CAK en hoe ziet een ideale infrastructuur er uit (2009).


Voor Fujitsu opzetten en analyseren van een online medewerkersonderzoek: opstellen vragenlijst, online enquête inrichten, Fujitsu look en feel aanbrengen, deelnemers uitnodigen, de resultaten van het medewerkersonderzoek opnemen in een rapport en analyseren, het doen van verbetervoorstellen (2010).


Als kennismanager een Kenniscentrum Buitenland opzetten voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit Kenniscentrum heeft tot doel het ondersteunen van de internationaal gerichte gevalsbehandelaar in alle geledingen van de SVB. Het digitale netwerk bestaat uit een intranetsite die landgerichte en themagerichte informatie biedt en onder meer een wikipedia-achtige functie heeft waarbij collega’s vragen stellen en elkaars vragen beantwoorden. Daarbij kennen we redactieteams per land of per thema, die de bestaande kennis binnen de SVB bundelen en ordenen (2008, 2009).


– Als adviseur kennismanagement in het project Vernieuwing UWV voor het Centraal Expertisecentrum twee kennismanagement doelstellingen realiseren: het optimaal ondersteunen van de kenniswerker en het ontwikkelen van de kenniswerker. De kenniswerker ondersteunen we vanuit informeren, leren en samenwerken. Daarnaast ontwikkelen we kennis en kunde bij de kenniswerker welke essentieel is voor UWV.
– Op basis van wensen van de potentiële gebruikers het concept bedenken en opleveren van een pilot leren en kennismanagement “De TAMTAM” in de SharePoint omgeving van het UWV. De TAMTAM richt zich op het uitwisselen van kennis met collega’s, biedt online cursussen aan en maakt het mogelijk om samen aan documenten te werken (2008, 2009).


Ontwikkelen van een passende visie op kennismanagement voor Juridische diensten van de gemeente Rotterdam, bepalen van een strategie om deze visie te realiseren en identificeren van systemen en structuren die deze strategie uitvoeren (2008).


Als coach van de kennismanager van de Vodafone vestiging Den Bosch via vakgerichte en persoonsgerichte coaching haar helpen draagvlak en motivatie te vergroten bij gebruikers van kennismanagement oplossingen, visie en ideeën uitwisselen over de verschillende kennismanagement benaderingen en hun toegevoegde waarde, internationaal (met relevante Vodafone opco’s) samenwerking op het vlak van kennisdeling bewerkstelligen en op eigen handelen als kennismanager reflecteren (2008, 2009).


Als keynote speaker de lezing “Kennismanagement als motor van de ontwikkelende organisatie” gegeven op de Certiked conferentie “Professionaliteit in Kennisintensieve Dienstverlening” (2008).


Verdere uitwerking van de strategie en visie van de Bibliotheek van de Technische Universiteit Delft naar nieuwe producten en diensten. Herstructurering van de afdeling Collectiebeheer. Het ontwikkelen en beheren van een digitale leeromgeving voor studenten. Realiseren van een betere samenwerking in de back office processen tussen de bibliotheken van de drie technische universiteiten (2007).


Voorbereiden en begeleiden van een internationale tweedaagse kennismanagement conferentie voor 70 informatie- en kennismanagementspecialisten van Clifford Chance advocatenkantoren, wereldwijd. De focus ligt op self assessment van huidige kennismanagement expertise, vaststellen van te behalen doelen en stimuleren van interactie met collega’s die daarbij kunnen helpen (2008).


Voor De Nederlandsche Bank heeft On The Brink de workshop “De toegevoegde waarde van samenwerken” ontwikkeld en gegeven. Deze workshop maakt de voordelen van onderlinge samenwerking in teams duidelijk en tastbaar (2007).


Om aan de behoefte tot meer onderlinge samenwerking, verbeterde communicatie en toename in kennisdelen tegemoet te komen heeft On The Brink voor Achmea HR een viertal interactieve workshops “Bewustwording mogelijkheden kennismanagement” gegeven (2007).


– Het uitbreiden qua content en functionaliteit van een belangrijk portaal op het intranet van de Belastingdienst. Op dit PersoneelsPlaza wordt informatie over personeel en organisatie gerelateerde onderwerpen (zoals arbeidsvoorwaarden, welzijn en personeelsontwikkeling) aangeboden (2007).
– Onderzoeken welke voorzieningen (wettelijk) noodzakelijk zijn voor het archiveren van de websites van de Belastingdienst zoals www.belastingdienst.nl en het vaststellen van een migratiepad naar de gewenste situatie.
– Als projectmanager een nieuw leerconcept ontwikkelen om vanuit ontwikkelingen als digitalisering, individualisering en krapte op de arbeidsmarkt nieuwe mogelijkheden voor leren binnen een bedrijfscontext mogelijk te maken (2007).
– Tevens zijn voor de Groepsraad business cases opgesteld waarin mogelijke scenario’s voor outsourcing van de internet-sites zoals www.belastingdienst.nl uitgewerkt zijn (2007).
In een ander project is voor de Belastingdienst c.q. Douane medewerkers een omgeving gecreëerd waarin leren, informeren en samenwerken gefaciliteerd wordt (2006).


Aan de hand van gesignaleerde problemen wordt voor Waterlaboratorium Noord een actieplan kennismanagement geschreven waarin relevante kennismanagement oplossingen gedefinieerd en van een prioriteit voorzien worden (2006).


De Brede School De Kraal is een workshop voor 75 personen gegeven over samenwerken en communicatie om het wij-gevoel, de onderlinge waardering, gelijkwaardigheid en het vertrouwen te bevorderen (2006).


Opstellen plan van aanpak kennismanagement voor GGZ Friesland: korte en middenlange termijn acties om het kennisbeleid vast te stellen en het primaire proces in de districten te ondersteunen (2006).


Inbrengen van kennismanagement expertise en ervaring bij Agens, optreden als ‘sparringpartner’ voor het toetsen van ideeën en bedenken van pragmatische en innovatieve verbeteringsprojecten (2006).


Het gebruik verbeteren van de binnen het Internationaal Strafhof aanwezige informatiesystemen via implementatie technieken zoals gebruikerstraining, human resourcing, en management van stakeholder verwachtingen. Opstellen projectplan, communicatie- & educatieplan en kwaliteitsmanagementplan (2006).


Adviseren over praktische oplossingen om de bij MEE Rotterdam (kenniscentrum voor mensen met een beperking) aanwezige kennis optimaal te gebruiken (2006).


Het vaststellen van de strategische kennisagenda voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op basis van de meest relevante kennisdomeinen, de kennisdomeinen die minder belangrijk worden en de kennisdomeinen waarvan de strategische waarde nog onzeker is. Deze strategische kennisagenda maakt prioriteitsbepaling van toekomstig uit te voeren onderzoeken mogelijk (2005).


Het bepalen van de kennisstrategie voor de Raad van State: organiseren van het genereren, onderhouden en toepassen van kennis en ontwikkelen van de deskundigheid, vaardigheid en attitude van medewerkers (2005).


Het formuleren en doen realiseren van trainingen, werkwijzen en structuren voor het inrichten van de kennishuishouding in het Openbaar Ministerie, in casu ter borging van (schaarse) expertise, ter ondersteuning van het samenwerken en ter verbetering van het onderling uitwisselen van gedachten, ideeën, oplossingen en kennis (2004-2005).


Realiseren en geven van de interactieve workshop kennismanagement voor de Tweede Kamer om het begrip duidelijk te krijgen, de voordelen toe te lichten en de deelnemers te prikkelen tot het invoeren van praktische oplossingen in de eigen werkomgeving (2005).


Het voor de Raad voor de rechtspraak onderzoeken van condities die het samenwerken tussen collega’s ondersteunen en vaststellen welke stappen gezet kunnen worden om dit te verbeteren (2005).